รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

Krubenchapron petchapron

มหาวิทยาลัย ราชภัฏนครปฐม

คำอธิบายชั้นเรียน

การจัดชั้นเรียนออนไลน์ตามกระบวนการวิทยาศาสตร์ เพื่อการเรียนรู้ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ