รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

คำอธิบายชั้นเรียน

การจัดชั้นเรียนออนไลน์ตามกระบวนการวิทยาศาสตร์ เพื่อการเรียนรู้ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ