เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ภาษาไทยป2

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สุดารัตน์ จันทร์รัก

โรงเรียนวัดเขาไผ่(เชี่ยววิทยาคุณ)

อ่านพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ ตัวเลขไทย คำที่ประสมด้วยสระและคำที่อยู่ในมาตราตัวสะกดได้