ภาษาไทยป2

สุดารัตน์ จันทร์รัก

โรงเรียนวัดเขาไผ่(เชี่ยววิทยาคุณ)

คำอธิบายชั้นเรียน

อ่านพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ ตัวเลขไทย คำที่ประสมด้วยสระและคำที่อยู่ในมาตราตัวสะกดได้