เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การผลิตสัตว์เศรษฐกิจ (Livestock Production) 2/58 AEC

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

พื้นฐานการผลิตสัตว์เศรษฐกิจ สำหรับนิสิตสาขาสัตวศาสตร์ชั้นปีที่ 1 และนิสิตสาขาเกษตรศาสตร์ชั้นปีที่ 2