it Tips (ไอที ทริป)

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นการรวบรวมทริปและวิธีปรับแต่งการใช้งานเกี่ยวกับอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ การอัพเดตข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี ไอที ต่างๆ พร้อมข้อมูลที่กระชับเข้าใจง่ายและปฏิบัติได้จริง เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์และทันสมัยเพื่อให้ทันยุคเทคโนโลยีสมัยนี้และในอนาคตที่จะเกิดขึ้น