องค์ประกอบการใช้งานคอมพิวเตอร์ ชั้น ม.1

สุคนธา หมิดหวัง

โรงเรียนเชียรใหญ่

คำอธิบายชั้นเรียน

องค์ประกอบคอมพิวเตอร์ประกอบด้วย 5 ส่วน

hardware

software

data

people

กระบวนการทำงาน