ความสำคัญและประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์ ชั้น ม.3

ธัญญารัตน์ ขลิบตรีแก้ว

โรงเรียนสังวาลย์วิท 7

คำอธิบายชั้นเรียน

อธิบายความสำคัญและบอกประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์ได้