หน่วยแสดงผลข้อมูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

สิทธศักดิ์ อินทระ

โรงเรียนเชียรใหญ่

คำอธิบายชั้นเรียน

อธิบาย อุปกรณ์แสดงผล การแสดงผลในรูปแบบต่าง ๆ