เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองาน ม.3

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ชฎาพร เนาวพันธ์

โรงเรียนบ้านเกาะขวัญ

การนำเสนองาน เป็นการสื่อสารเพื่อนำเสนอข้อมูล ความรู้ ความคิดเห็น ความต้องการไปยังผู้ฟังหรือผู้รับสาร โดยใช้วิธีการ เทคนิคต่าง ๆ เพื่อให้ผู้รับสารเกิดความเข้าใจตามเจตนาหรือวัตถุประสงค์ของผู้ส่งสาร (ผู้นำเสนอ) และเนื่องจากในปัจจุบันเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มีความเจริญก้าวหน้า ทำให้รูปแบบการนำเสนองานในปัจจุบันมีความแตกต่างจากสมัยก่อน ผู้นำเสนองานจึงต้องเลือกรูปแบบการนำเสนอ เลือกประเภทของซอฟต์แวร์เพื่อสร้างงานนำเสนอ รวมทั้งเลือกใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ช่วยในการนำเสนอ ปฏิบัติตามกระบวนการนำเสนอ อันประกอบด้วย 1) ทำความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นหรือเรื่องราวที่จะนำเสนอ 2) การเตรียมและรวบรวมข้อมูล 3) การจัดทำสื่อเพื่อนำเสนอ 4) การตรวจสอบและฝึกซ้อมการนำเสนอ 5) การนำเสนอ เพื่อนำไปสู่การนำเสนอที่ประสบความสำเร็จ