910-304 การบริหารจัดการทางด้านศิลปกรรม (Principles of fine and applied arts management)

คำอธิบายชั้นเรียน

การวางแผน บริหารบุคลากร การเงินและพัสดุ จัดหาทุน สนับสนุน กำหนดกลุ่มเป้าหมายและการตลาด เพื่อบริหารจัดการทางด้านศิลปกรรม รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาประเภทต่างๆ เช่น สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา