Cryptography and Network Security

คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการบุกรุกและการรักษาความปลอดภัยในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย ระบบ การรักษาความปลอดภัยเบื้องต้น การเข้ารหัสลับ ทั้งในระบบกุญแจเดี่ยว และระบบกุญแจคู่ รวมไปถึงเรื่องลายเซ็นดิจิตอล โดยครอบคลุมถึงการพิสูจน์สิทธิ์แบบต่างๆ การยืนยันตัวบุคคล การรับรองสิทธิ์ ใบรับรองสิทธิ์ และการบริหารระบบกุญแจ รวม นอกจากนั้นยังกล่าวถึงระบบเมล์แบบปลอดภัย ระบบเครือข่ายไอพีที่มีการเข้ารหัส การบุกรุกที่อาจเกิดขึ้นในระบบ เครือข่าย รูปแบบของการบุกรุก การป้องกันโดยใช้ระบบไฟล์วอลล์ และซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัยต่างๆ