การสร้างโครงงาน

นคร นวลปาน

โรงเรียนชะอวด

คำอธิบายชั้นเรียน

สร้างโครงงานด้วยตัวเอง

สามารถดำเนินตามขั้นตอนได้