กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร

เสาวนันท์ แหนะหมัด

โรงเรียนบ้านเกาะจำ

คำอธิบายชั้นเรียน