การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น

คำอธิบายชั้นเรียน

- ศึกษาเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม

- โครงสร้างของโปรแกรม

- ภาษา C เบื้องต้น