ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนที่เรียนในรายวิชาสราระเพิ่มเติมวิชาโครงงานวิ23201