เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

762-403 Teaching Profession Experience I

เกี่ยวกับชั้นเรียน

การสังเกตและการเรียนรู้ระบบบริหารจัดการ วัฒนธรรมในสถานศึกษา และบรรยากาศการเรียนรู้ในห้องเรียน รู้ขอบข่ายการทางานของครูและบุคลากรในสถานศึกษา การบ่มเพาะเจคติที่ดีต่อวิชาชีพครู

Observing and learning management systems; institutional culture; learning environment in classroom, knowing scope of duties of teachers and staff in schools; incubation of good attitudes towards teaching profession