เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เคมี 2

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

        เพื่อศึกษาปริมาณสารในรูปแบบต่างๆ และปริมาณสารสัมพันธ์ ตลอดจนสมบัติทางกายภาพของของแข็ง ของเหลว และแก๊ส