เคมี 2

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

        เพื่อศึกษาปริมาณสารในรูปแบบต่างๆ และปริมาณสารสัมพันธ์ ตลอดจนสมบัติทางกายภาพของของแข็ง ของเหลว และแก๊ส