เคมี 2

คำอธิบายชั้นเรียน

        เพื่อศึกษาปริมาณสารในรูปแบบต่างๆ และปริมาณสารสัมพันธ์ ตลอดจนสมบัติทางกายภาพของของแข็ง ของเหลว และแก๊ส