ฟิสิกส์ ว 32201 ม.5 บร22

สันติ ทองชุม

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนนี้ เพื่อการเรียนการสอนฟิสิกส์ ว 32201 ระดับชั้น ม.5 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร

การเรียนรู้เรื่อง คลื่นกล คลื่นน้ำ คลื่นเสียง คลื่นแสง