เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน ม.1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คําอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ เวลา ๒๐ ชั่วโมง จํานวน ๐.๕ หนวยกิต


ศึกษาความหมายลักษณะสําคัญ ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขอมูล สารสนเทศ การประมวลผลสารสนเทศ ชนิดของขอมูลการจัดการสารสนเทศ ระดับของสารสนเทศ บทบาท และประโยชนของคอมพิวเตอร องคประกอบคอมพิวเตอร อุปกรณของหนวยรับเขา หนวยสงออกและหนวย เก็บขอมูล หลักการทํางานของคอมพิวเตอร การใชงานและดูแลรักษาคอมพิวเตอร นําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปใชใหเกิดประโยชนตอการเรียนรูและชีวิตประจาวํ ัน อยาง มีจิตสํานึกคุณธรรม และจริยธรรม

ตัวชี้วัด ง. ๓.๑ ม.๑/๑, ม.๑/๒, ม.๑/๓

รวมทั้งหมด ๓ ตัวชี้วัด