บธ3001 การบัญชีเบื้องต้น

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาเกี่ยวกับหลัการบัญชีเบื้องต้นพื้นฐาน