เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

งานถอดประกอบเครื่องมือกลเบื้องต้น รหัส 2100-1007

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วิโรจน์ ส่งศรี

วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้

อธิบายหลักการทำงานของเครื่่องยนต์ได้ถูกต้อง