งานถอดประกอบเครื่องมือกลเบื้องต้น รหัส 2100-1007

คำอธิบายชั้นเรียน

อธิบายหลักการทำงานของเครื่่องยนต์ได้ถูกต้อง