ลิงค์ลิสต์

คำอธิบายชั้นเรียน

แบบฝึกหัด

1.นิยามของลิงค์ลิสต์คืออะไร

2.ควรใช้โครงสร้างลิงค์ลิสต์เมื่อใด

3. Singly Linked List หมายถึงอะไร

4.ลิงค์ลิสต์เดี่ยวมีโครงสร้างสำคัญ 2 ส่วนคืออะไร

5.ลักษณะของลิงค์ลิสต์แบบวงกลมเป็นอย่างไร

6. Doubly Link List หมายถึงอะไร

7. Doubly Link List แต่ละโหนดมีกี่ Pointer

8. Infinite Loop คืออะไร