ขั้นม.4(หัตถกรรมจากใบตาล) ขั้นม.2 ศิลปะ ชั้นม.5 ศิลปะ

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนสามารถบอกความหมายของงานศิลปะได้