วิชาการผลิตผัก (โรคผัก)

คำอธิบายชั้นเรียน

การเรียนภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ เรื่องโรคผัก