เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Can ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สุธาสินี หิรัญธนวัฒน์

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง

Can นักเรียนสามารถใช้ can ในโครงสร้างประโยคบอกเล่า ปฎิเสธ คำถาม และตอบได้ถูกต้องโครงสร้าง