Can ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

สุธาสินี หิรัญธนวัฒน์

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง

คำอธิบายชั้นเรียน

Can นักเรียนสามารถใช้ can ในโครงสร้างประโยคบอกเล่า ปฎิเสธ คำถาม และตอบได้ถูกต้องโครงสร้าง