ข้อมูลน่ารู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

คำอธิบายชั้นเรียน

เข้าใจเห็นคุณค่าและใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล

การเรียนรู้การสื่อสารการแก้ปัญหาการทำงานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ

ประสิทธิผลและมีคุณธรรม