เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานเทคนิคเวที ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เบญจพล จันทรมานะ

วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช

สาระการเรียนรูู้

1. นักเรียนจะได้เรียนรู้ถึงเสียงว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร

2. นักเรียนจะได้รู้จักกับไฟล์นามสกุลเสียงรูปแบบต่างๆ

3. นักเรียนจะได้รู้ถึงชนิดของไมโครโฟน

4. นักเรียนจะได้รู้ถึงต้นกำเนิดของลำโพงมาเกิดขึ้นได้อย่างไร

5. นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับมิกเซอร์

6. นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับพาวเวอร์แอมป์