พืชรอบตัว ชั้นประถมศึกษาที่ปี 4

จีรภา จงรกษา

โรงเรียนบ้านปากลง

คำอธิบายชั้นเรียน

ราก ลำต้น ใบ ดอก และผล เป็นโครงสร้างภายนอกของพืชที่ทำหน้าที่แตกต่างกัน ทำให้พืชสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้