เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Verb to be ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

เกี่ยวกับชั้นเรียน

บุศราทิพย์ คงแจ่ม

โรงเรียนชะอวดวิทยา

ผู้เรียนสามารถนำ Verb to be มาใช้ได้ถูกต้องกับประธานและกริยาเพื่อนำมาแต่งประโยค บทสนทนา มีทักษะพื้นฐานจากคำ ประโยค และหลักไวยากรณ์ จึงจะทาให้เลือกใช้ให้ถูกต้องตามสถานการณ์ และ พัฒนาไปสู่การเรียนรู้ในระดับสูงต่อไป