เทคนิคการสอนวิชาสังคมศึกษา

ราศรี สวอินทร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิธีการสอน เทคนิคการสอน การการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 การผลิตสื่อการสอน การวัดการประเมินผล