เทคนิคการสอนวิชาสังคมศึกษา

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ราศรี สวอินทร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วิธีการสอน เทคนิคการสอน การการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 การผลิตสื่อการสอน การวัดการประเมินผล