การดำเนินงานตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

ปราณี อ่องหลี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1

คำอธิบายชั้นเรียน

การดำเนินงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย การจัดกิจกรรมการทดลอง การทำโครงงานรูปแบบวัฏจักรวิจัย