การดำเนินงานตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

คำอธิบายชั้นเรียน

การดำเนินงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย การจัดกิจกรรมการทดลอง การทำโครงงานรูปแบบวัฏจักรวิจัย