การดำเนินงานตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ปราณี อ่องหลี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1

การดำเนินงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย การจัดกิจกรรมการทดลอง การทำโครงงานรูปแบบวัฏจักรวิจัย