Inorganic Chemistry Laboratory I

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

ใช้สำหรับนักศึกษาที่เรียนวิชาเคมีอนินทรีย์ 1 เพื่อประกอบการเรียนวิชาปฏิบัติการ