Inorganic Chemistry Laboratory I

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ใช้สำหรับนักศึกษาที่เรียนวิชาเคมีอนินทรีย์ 1 เพื่อประกอบการเรียนวิชาปฏิบัติการ