ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์สำหรับวิทย์อาหาร

คำอธิบายชั้นเรียน

การสกัด การหาจุดเดือด จุดหลอมเหลว การตกผลึ