การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนสำหรับนักศึกษา สาขาบัญชี ปีการศึกษาที่2