เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

4103325 โครงงานวิจัยทางชีววิทยา 1 Research Project in Biology I 2/2558

เกี่ยวกับชั้นเรียน

Dr. Dr.Isma-ae Chelong

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

1.1 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในหลักการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ และสามารถดำเนินงานวิจัยได้สำเร็จลุล่วง โดยใช้ความรู้ในศาสตร์สาขาที่เกี่ยวข้อง

1.2 นักศึกษาสามารถค้นคว้าความรู้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย โดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาอย่างถูกต้อง

1.3 นักศึกษามีความสามารถในการวางแผนและรับผิดชอบการเรียนรู้ พัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่อง

1.4 เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจในจรรยาบรรณของนักวิจัย และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณได้อย่างถูกต้อง