การใช้แบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ผู้สอน

วิไลลักษณ์ ไทยสม

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
การใช้แบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
19738

สถานศึกษา
โรงเรียนสิชลประชาสรรค์

คำอธิบายชั้นเรียน

1.เพื่อให้นักเรียนสังเกตและทดลอง การจำแนกวัตถุโดยใช้แม่เหล็กได้

2.เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการสังเกตและทดลองได้

3.เพื่อให้นักเรียนวิเคราะห์และสรุปผลการทดลองได้

4.เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.