เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การใช้แบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วิไลลักษณ์ ไทยสม

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์

1.เพื่อให้นักเรียนสังเกตและทดลอง การจำแนกวัตถุโดยใช้แม่เหล็กได้

2.เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการสังเกตและทดลองได้

3.เพื่อให้นักเรียนวิเคราะห์และสรุปผลการทดลองได้

4.เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์