การใช้แบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

วิไลลักษณ์ ไทยสม

โรงเรียนสิชลประชาสรรค์

คำอธิบายชั้นเรียน

1.เพื่อให้นักเรียนสังเกตและทดลอง การจำแนกวัตถุโดยใช้แม่เหล็กได้

2.เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการสังเกตและทดลองได้

3.เพื่อให้นักเรียนวิเคราะห์และสรุปผลการทดลองได้

4.เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์