การบริหารจัดการงานประชาสัมพันธ์

ชมพูนุท นุตาคม

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นชั้นเรียนสำหรับนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ที่ลงทะเบียนเรียนเป็นวิชาเลือก ประจำภาคการศึกษา ที่ 1 ปีการศึกษา 2559