เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การบริหารจัดการงานประชาสัมพันธ์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เป็นชั้นเรียนสำหรับนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ที่ลงทะเบียนเรียนเป็นวิชาเลือก ประจำภาคการศึกษา ที่ 1 ปีการศึกษา 2559