เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

4103115 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป General Biology Laboratory 2/2558

เกี่ยวกับชั้นเรียน

Dr. Dr.Isma-ae Chelong

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

จุดมุ่งหมายของรายวิชา

1.1 เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการปฏิบัติการทางชีววิทยา ที่สอดคล้องกับหลักการทางทฤษฎี

1.2 เพื่อให้นักศึกษานำความรู้ ความเข้าใจในศาสตร์ทางชีววิทยา ในภาคทฤษฎี ไปประยุกต์ใช้ในปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารได้อย่างถูกต้อง

1.3 นักศึกษามีความสามารถในการวางแผนและรับผิดชอบการเรียนรู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง