บทเรียนรวม

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการทำงานร่วมกัน มีทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทำงาน มีทักษะในการแสวงหาความรู้เพื่อการดำรงชีวิต มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทำงาน