เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เกี่ยวกับชั้นเรียน

 

คำอธิบายรายวิชา

ศิลปะ                                                                                                                                                            เวลา  20  ชั่วโมง

ศ33101            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6                                                                                                       จำนวน  0.5  หน่วยกิต

ด้านทัศนศิลป์

จัดกลุ่มงานทัศนศิลป์เพื่อสะท้อนพัฒนาการและความก้าวหน้าของตนเองสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ไทย สากล โดยศึกษาจากแนวคิดและวิธีการ สร้างงานของศิลปินที่ตนชื่นชอบอภิปรายเกี่ยวกับอิทธิพลของวัฒนธรรมระหว่างประเทศที่มีผลต่อการต่องานทัศนศิลป์ในสังคม

ด้านดนตรี

          สร้างเกณฑ์สำหรับประเมินคุณภาพการประพันธ์ และการเล่นดนตรีของตนเองและผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม เปรียบเทียบอารมณ์ และความรู้สึกที่ได้รับจากงานดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมต่างกันนำเสนอแนวทางในการส่งเสริมและอนุรักษ์ดนตรีในฐานะมรดกของชาติ

ด้านนาฏศิลป์

            วิเคราะห์แก่นของการแสดงนาฏศิลป์และการละครที่ต้องการสื่อความหมายในการแสดงบรรยายและวิเคราะห์อิทธิพลของเครื่องแต่งกาย แสง สี เสียง ฉากอุปกรณ์ และสถานที่ที่มีผลต่อการแสดงนำเสนอแนวคิดในการอนุรักษ์นาฏศิลป์ไทย

ศ 1.1 ม.4-ม.6/9   ศ 1.1 ม.4-ม.6/10