บทที่ 10 ลักษณะของเครื่องมือวัดผลที่ดี

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วรรณวิภา แข่งขัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

เรียนรู้ให้เข้าใจนะจ้า