หลักสูตร ศิษย์การบินทหารบก ชั้นมัธยม รุ่นที่ 60

สมชาย คงคำศรี

โรงเรียนการบินทหารบก

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนวิชา คอมพิวเตอร์พื้นฐาน (ผ่านสื่ออิเลกทรอนิกส์) หลักสูตร ศิษย์การบินทหารบก ชั้นมัธยม รุ่นที่ 60