4101101 หลักฟิสิกส์

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

กลศาสตร์ของไหลเบื้องต้น ปริมาณความร้อนและการถ่ายโอนความร้อน