เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

คำควบกล้ำ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงคำควบกล้ำได้ถูกต้องและชัดเจน
  2. บอกความหมายของคำควบกล้ำได้
  3. แยกประเภทของคำควบกล้ำได้
  4. เขียนคำควบกล้ำได้ถูกต้อง