คำควบกล้ำ

คำอธิบายชั้นเรียน

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงคำควบกล้ำได้ถูกต้องและชัดเจน
  2. บอกความหมายของคำควบกล้ำได้
  3. แยกประเภทของคำควบกล้ำได้
  4. เขียนคำควบกล้ำได้ถูกต้อง