เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.5

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5