การเพาะเลี้ยงกุ้ง

คำอธิบายชั้นเรียน

ว่าด้วยเรื่องการจัดการป้องกันโรคกุ้ง