เพศวิถีศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชา เพศวิถีศึกษา

หัวข้อที่สอน การตั้งครรภ์ไม่พร้อม