เพศวิถีศึกษา

เกี่ยวกับชั้นเรียน

กรรณิกา คุณพระคุ้มครอง

หล่มสักบรืหารธุรกืจ

วิชา เพศวิถีศึกษา

หัวข้อที่สอน การตั้งครรภ์ไม่พร้อม