อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

คำอธิบายชั้นเรียน

สารกึ่งตัวนำและไดโอด