สีน่ารู้

คำอธิบายชั้นเรียน

สอนให้เด็กรู้จักชื่อสี คำศัพท์สีภาษาไทยและภาษาอังกฤษ