เรื่อง ผลไม้ ชั้นเรียน อนุบาล2

เด่นระวี บรรจงเมือง

ศูนย์เด็กเล็กบ้านโพธิ์เสด็จ

คำอธิบายชั้นเรียน

1.บอกชื่อผลไม้ได้ถูกต้อง

2.บอกลักษณะของผลไม้ได้

3.บอกรสชาติของผลไม้ต่างๆได้