เรื่อง ผลไม้ ชั้นเรียน อนุบาล2

คำอธิบายชั้นเรียน

1.บอกชื่อผลไม้ได้ถูกต้อง

2.บอกลักษณะของผลไม้ได้

3.บอกรสชาติของผลไม้ต่างๆได้