เรื่องผัก อนุบาล1

คำอธิบายชั้นเรียน

1. สีของผักต่าง

2. ประโยชน์ของผัก

3. สถานที่ซื้อผัก