เรื่องผัก อนุบาล1

บุปผาชาติ บุญชูดำ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เสด็จ

คำอธิบายชั้นเรียน

1. สีของผักต่าง

2. ประโยชน์ของผัก

3. สถานที่ซื้อผัก